»  O firmie
»  Projekty Unijne-Ogłszenia
»  Projekty realizowane
»  Usługi
»  Obróbka elektroerozyjna
»  Toczenie CNC z frezowaniem
»  Frezowanie CNC 3 i 4 osiowe
»  Toczenie
»  Szlifowanie
»  Grawerowanie
»  Wiercenie
»  Dłutowanie
»  Formy
»  Przyrządy
»  Koła zębate
»  Spawanie
»  Produkcja
»  Zaufali nam
»  Kontakt

RAD-STAL BIS s.c.

20-509 Lublin
ul. Rąblowska 14

tel./fax: 81 527 80 72

        Projekty Unijne-Ogłszenia
     
 

Lublin, dn. 14.11.2016 

        

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

I.           ZAMAWIAJĄCY

 

RAD-STAL BIS Spółka Cywilna 

Konrad i Witold Radkowscy

Ul. Rąblowska 14

20-509 Lublin  

 

Zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę urządzenia objętego opisem zamówienia.

 

II.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

             1.  Przedmiotem zamówienie jest dostawa fabrycznie nowego

                 Centrum Obróbkowego do frezowania o parametrach minimalnych i wyższych:

 

         - sterowanie Heidenhain iTCN530 HSCI,

         - obciążenie stołu  600kg,

         - liniały pomiarowe w osiach X, Y, Z,

         - przejazdy stołu X-1000mm, Y-600mm, Z-650mm,

         - powierzchnia stołu x-1200mm, y-600mm,

         - obroty wrzeciona  10000 obr/min,

         - magazyn narzędzi 24szt,

         - chłodzenie przez wrzeciono 15 Bar,

         - sonda narzędzia,

         - sonda przedmiotowa,

         - elektroniczne kółko ręczne,

         - transporter wiórów,

         - reakcja serwisu do 48 godzin,

         - termin dostarczenia maszyny do 90 dni.

         - gwarancja minimum 24 miesięcy.

 

         Kod CPV: 42638000-7 Centra obróbkowe do obróbki metalu

 

    2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

   3.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

    III.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 90 dni od daty podpisania umowy dostawy.

 

IV.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

   

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania a także  ma możliwość dołączenia oferty wg swojego wzoru.


V.          MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

   1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

      poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@radstalbis.pl 

      lub na adres:

      RAD-STAL BIS Spółka Cywilna  Konrad i Witold Radkowscy,

      Ul. Rąblowska 14,

      20-509 Lublin 

      do dnia 30.11.2016

 

   2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu 15.12.2016 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty     zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego.

 

  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

  4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

  6. Ważność oferty minimum 60 dni.

 

VI.  OCENA OFERT

 

         Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

         1 - Cena max. 90 pkt.

         2 - Okres gwarancji max. 10 pkt.

okres gwarancji 24 miesiące - 0 pkt.,

okres gwarancji 30 miesięcy - 5 pkt,

okres gwarancji 36 miesięcy - 10 pkt.

 

      Cena oferty zostanie wyznaczona zgodnie ze wzorem:

 

C = Cn/Cb x 90 pkt.

 

     gdzie:

     C – cena oferty (w punktach),

     Cn – cena oferty najniższej,

     Cb – cena oferty badanej.

 

     Wybrana zostanie oferta o najwyższej ilości punktów w kryterium cena oraz kryterium               

     okres gwarancji.

 

VII.  DODATKOWE INFORMACJE

 

        1.   Dodatkowych informacji udziela Konrad Radkowski pod numerem telefonu 606465868 oraz adresem   email: biuro@radstalbis.pl

 

 VIII.  ZAŁĄCZNIKI


1.   Wzór formularza ofertowego.

 

2.   Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 

      

 

Zakupy te są  konieczne do realizacji projektu pt:

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Rad Stal Bis S.C. dzięki wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania wytwarzania stożkowych kół zębatych w oparciu o maszyny sterowane numerycznie.”


Lublin 15.12.2016

 


 Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przesłała firma KOVOSVIT MAS POLSKA Sp. z o.o. 

 

 
  © Radstal 2010
Designed by BCS